Защитени територии в Кресненския пролом

Понастоящем в района са обявени няколко малки защитени територии: резервата „Тисата”, защитена местност „Моравска”, природна забележителност „Мело” и др.

Кресненското дефиле е място с изключително видово разнообразие, част от мрежата „НАТУРА 2000“. Разположено е на границата на средиземноморската и средноевропейската природни зони, което е причина за унилалното биоразнобазие.

Juniperus excelsa, снимка: Анна Гаврилова

Резерват „Тисата” е обявен през октомври 1949 г. Площта му е 574,5 ха. Разположен е на север от гр. Кресна от двете страни на р. Струма по склоновете на Малешевска планина и Пирин.

Основен дървесен вид е дървовидната хвойна (Juniperus excelsa) – 35,26 % от площта, следвана от космат дъб (Quercus pubescens), келяв габър (Carpinus orientalis) , горун (Quercus petraea), мъждрян (Fraxinus ornus), черен бор (Pinus niger) и др. Тук се срещат и други защитени или включени в червената книга растителни.

Резерватът е и дом на голям брой видове с южен произход. На територията на резервата са установени 109 гнездящи видове птици. От установените в резервата видове птици 22 са включени в Червената книга на България, а 62 са с европейско природозащитно значение. Много богато е разнообразието от пеперуди, като се срещат десетки редки, ендемични и реликтни видове, както и други безгръбначни животни. Влечугите са представени от средиземноморски, малоазийски и понтийски видове, някои от които са включени в Червената книга на България – змия червейница (Typhlops vermicularis) турска боа (Eryx jaculus), леопардов смок (Zamenis situla), котешка змия (Telescopus falax) и др.

Екологичните проблеми на „Тисата” се пораждат главно от пашата на добитък, от свободното движение на хора, а в последните години и от проекта за автомагистрала.

Защитена зона „Кресненско дефиле” – бивша буферна зона на резерват „Тисата” Обявена през 2008 година на площ от 418,50 ха. Обхваща бившата буферна зона на резерват „Тисата” и е обявена с цел предотвратяване на негативно човешко въздействие в близост до строгата резерватна територия.

В защитената местност се забраняват залесявания с неприсъщи за района видове, извеждането на сечи (с изключение на санитарни), строителството на сгради и пътища, както и разширяването на съществуващия горски път, преминаващ през защитената местност по западния бряг на река Струма. Забранява се разкриването на кариери, баластриери, коригиране на водното течение на р. Струма и нарушаване на водния режим. Забранява се ловуването и пашата на кози.

Защитена местност „Моравска”. Обявена за запазване на реликтна средиземноморска растителност с главно участие на дървовидна хвойна и богато орнитологино разнообразие – виж също тема Б.4/ 4 Защитената местност е обявена през 1991 година. Разположена е в непосредствена близост до резерват “Тисата”, в землището на гр. Кресна и се простира на площ от 264,9 ха.

„Кресна” е също така защитена зона по КОРИНЕ – биотопи с площ 21858 ха.

Източници:
Ангелова К., 2008 Природа под закрила в Ботевградска област, Пловдив
Георгиев Г., 2004. Националните и природните паркове и резерватите в България