Допълнено актуализирано задание за обхват и съдържание на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за подобряване на трасето на Лот 3.2 на АМ „Струма” Източник: агенция „Пътна инфраструктура”, януари 2016 Настоящото актуализирано Задание за обхват и съдържание на ОВОС е изготвено в съответствие с чл. 10, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 12/2016…