Предмет

1.1. Настоящата политика за поверителност на страницата kresna.org има за цел да осведоми посетителите на сайта относно вида на личните данни, които Екологично сдружение „За Земята“ събира и обработва в качеството си на администратор на лични данни, действайки като оператор на интернет страницата, целите за събирането им, срокът за съхранението им, механизмите за осигуряване на тяхната защита, както и правата на ползвателите по отношение на личните им данни, предоставени посредством използването на функционалностите на уебсайта.

1.2. Политиката за поверителност е изработена в пълно съответствие с Вътрешните правила на Екологично сдружение „За Земята“ относно мерките за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”), европейското и българското законодателство в сферата на защита на личните данни.

1.3. Настоящата политика за поверителност се отнася само до интернет страницата kresna.org.

Вид на личните данни, които събираме и обработваме

2.1. (1) Екологично сдружение „За Земята“ може да събира лични данни чрез интернет страницата посредством контактна форма, достъпна в секциите „За нас“ и „Контакти“ на уебсайта или за нуждите на граждански петиции.

(2) Личните данни, събирани чрез контактната форма, описана в точка (1), се ограничават единствено до „име“ и „имейл“, като не се събират и съхраняват в база от данни, а се използват само за обратна връзка.

3) Личните данни, събирани при граждански петиции, описани в точка (1) са следните:

  • име и фамилия;
  • ЕГН
  • адрес
  • имейл адрес.

(4) Предоставянето на данните по точки (2) и (3) е напълно свободно и доброволно.

2.2. Екологично сдружение „За Земята“ не изисква от ползвателите на интернет страницата други лични данни, различни от описаните в точка 2.1., като при предоставянето на такива Екологично сдружение „За Земята“ не носи отговорност за тяхното съхранение и/или заличаване.

2.3. Ползвателят на интернет страницата няма право да предоставя лични данни, отнасящи се до и касаещи трети лица, без тяхно знание и изрично съгласие.

Цели, за които използваме Вашите лични данни

3.1. Ние използваме предоставените от Вас лични данни за обработване на Ваше запитване, отправено посредством контактната форма, описана в точка 2.1.

3.2. Освен за обработване на Ваше запитване, предоставените лични данни и информация могат да бъдат използвани и за подобряване на интернет страницата kresna.org, без това да накърнява по никакъв начин неприкосновеността и/или конфиденциалността на личните Ви данни.

Срок за съхранение на предоставените от Вас лични данни

4.1. Екологично сдружение „За Земята“ съхранява Вашите лични данни, предоставени през контактната форма единствено за времето, в което се води нашата двустранна кореспонденция и в срок до една година.

4.2. Екологично сдружение „За Земята“ няма право да осъществява използване под никаква форма на предоставените от Вас лични данни за други цели.

4.3. Екологично сдружение „За Земята“ се задължава да заличи всички предоставени лични данни незабавно след изтичане на описаните в точка 4.1. срокове, освен ако изрична законова разпоредба постановява нещо различно.

Механизми за защита на личните Ви данни

5.1. Личните данни, предоставени от Вас, биват съхранявани от Екологично сдружение „За Земята“ на сървъри и компютърни системи, защитени с пароли.

5.2. Екологично сдружение „За Земята“ може да използва предоставените от Вас лични данни само и единствено за целите, описани в точка 3 от настоящата политика за поверителност.

5.3. Личните Ви данни се съхраняват за определен период от време, описан в точка 4 от настоящата политика за поверителност, след което биват заличавани.

5.4. (1) Достъпът до предоставените от Вас лични данни е ограничен, като може да бъде осъществяван само от определени, изрично оправомощени по силата на договор или по друг начин от Екологично сдружение „За Земята“ лица – служители на Екологично сдружение „За Земята“ и/или трети лица, осигуряващи функционирането и/или поддържането на интернет страницата kresna.org.

(2) Осъществяването на достъпа до личните Ви данни от лицата, описани в точка (1), става само след предварително провеждане на инструктаж относно опазването на тяхната конфиденциалност, когато последните са служители на Екологично сдружение „За Земята“, а когато се касае за трети лица, осигуряващи функционирането и/или поддържането на интернет страница – след влизането в сила на договора и в пълно съответствие с предвидените в него разпоредби относно защита на личните данни.

5.5. (1) Екологично сдружение „За Земята“ няма право да предоставя Вашите лични данни на трети лица без Вашето изрично съгласие, с изключение на случаите, описани в точка (2) по-долу.

(2) Разкриване на Вашите лични данни на трети лица може да бъде осъществено без Вашето изрично съгласие в следните случаи: когато е необходимо с оглед спазване законодателството на Република България и Европейския съюз; в отговор на надлежно издаден и влязъл в сила съдебен акт; в случай на отправено мотивирано законово искане от страна на органите на публичната власт, както и в други, изрично предвидени в закона, хипотези.

Права, които имате, във връзка с Вашите лични данни

6.1. (1) Като ползвател на интернет страницата, Вие разполагате с определени права по отношение на предоставените от Вас лични данни, на които сте титуляр.

(2) Можете по всяко време да поискате от Екологично сдружение „За Земята“ да Ви предостави информация относно личните данни, които съхранява за Вас.

(3) Можете по всяко време да поискате Вашите лични данни да бъдат променени/актуализирани.

(4) Можете по всяко време да поискате личните Ви данни да бъдат заличени.

(5) Можете по всяко време да оттеглите съгласието си Вашите лични данни да бъдат обработвани за всички или някои от целите, предвидени в точка 3 от настоящата политика за поверителност.

6.2. Всички права, описани в точка 6.1., се упражняват от ползвателите на интернет страницата напълно свободно и безплатно.

6.3. (1) При упражняване на което и да е от правата, описани в точка 6.1. от ползвател на интернет страницата, Екологично сдружение „За Земята“ няма право да откаже извършването на съответното насрещно действие, освен ако не е налице обективна пречка (форсмажорно обстоятелство) и/или законова забрана за извършване на последното.

(2) Екологично сдружение „За Земята“ няма право да поставя допълнителни изисквания и/или условия, които не са изрично упоменати в настоящата политика за поверителност, за упражняването на правата, описани в точка 6.1.

Използване на „бисквитки“ и „Google analytics“

7.1. (1) Интернет страницата kresna.org използва „бисквитки“.

(2) „Бисквитките“ представляват малки текстови файлове с данни, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посетите уебсайта и предоставят на Екологично сдружение „За Земята“ единствено техническа информация за съответния ползвател на интернет страницата. Такива данни могат да са свързани с: отделните секции на интернет страницата, които сте разглеждали; времето, през което сте разглеждали определена секция на уебсайта; IP адресът, предоставен от Вашия интернет доставчик, през който сте осъществили достъп до интернет страницата; датата и часа на Вашето посещение на интернет страницата; характеристика и вид на използвания от Вас интернет „браузър“; типа устройство, от което сте осъществили посещението на интернет страницата; предпочитаният от Вас език на сайта и т.н.

(3) „Бисквитките“ са напълно безопасни и не могат да повлияят негативно на работата на Вашия компютър или мобилно устройство.

(4) Повече информация относно „бисквитките“ можете да намерите на адрес: http://www.allaboutcookies.org/.

7.2. (1) Информацията, която Екологично сдружение „За Земята“ получава посредством „бисквитките“, е напълно анонимна и не може по никакъв начин да послужи за индивидуализирането/идентифицирането на конкретен ползвател на интернет страницата.

(2) Информацията, предоставяна чрез „бисквитките“, помага на Екологично сдружение „За Земята“ по отношение определянето на това доколко интернет страницата отговаря на Вашите нужди; дали намирате бързо и лесно необходимата за Вас информация; кои секции от уебсайта представляват най-голям интерес за Вас и т.н., като по този начин се създава възможност интернет страницата да бъде направена по-удобна, полезна и интересна за Вас – ползвателите.

7.3. (1) Активирането на „бисквитките“ не е задължително условие за използване на интернет страницата kresna.org.

(2) Дори да сте активирали „бисквитките“, можете по всяко време да ги изключите/деактивирате посредством „настройките“ на Вашия интернет браузър. Настройките са различни в зависимост от вида на браузъра – „Mozilla Firefox”, “Internet Explorer”, „Google Chrome”, „Opera” и т.н. и могат да бъдат открити на официалния сайт на съответния интернет браузър.

(3) Деактивирането на „бисквитките“ може да се отрази неблагоприятно на Вашия престой в уебсайта, изключвайки или ограничавайки част от неговите функционалности.

7.4. (1) Интернет страницата kresna.org използва „Google analytics”.

(2) Посредством „Google analytics”, Google анализира Вашето използване на интернет страницата. Google Analytics използва т. нар. „бисквитки“, т.е. текстови файлове, запаметявани на Вашия компютър, за да се позволи анализ на Вашето използване на уебсайта. Информацията, събирана чрез бисквитките за Вашето използване на този уебсайт, обикновено се предава към сървър на Google и се съхранява там. Съответните резултати биват предоставяни на Екологично сдружение „За Земята“ в анонимизирана форма.

(3) Можете по всяко време да оттеглите съгласието си относно извършването на анализ на Вашето използване на страницата kresna.org чрез „Google analytics”. Това става посредством изтегляне и инсталиране на специален „Opt-out Browser Add-on“, осигурен от Google на следния адрес: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

(4) Допълнителна информация относно „Google analytics” може да откриете в Условията за работа на „Google Analytics”, Принципите за сигурност на личните данни на „Google Analytics” и Политиката за личните данни на Google.

Други

8.1. Настоящата политика за поверителност се счита за влязла в сила и приложима по отношение на всички ползватели на интернет страницата, считано от 01.07.2021 г.

8.2. (1) Екологично сдружение „За Земята“ си запазва правото да актуализира настоящата политика за поверителност по всяко време.

(2) Екологично сдружение „За Земята“ не дължи каквото и да било предварително уведомяване на ползвателите на интернет страницата във връзка с предстоящо изменение на политиката за поверителност.

8.3. Законодателството на Република България е приложимо по отношение на разпоредбите на настоящата политика за поверителност.

8.4. Всички правни спорове, възникнали във връзка с тълкуването и/или прилагането разпоредбите на настоящата политика за поверителност, ще бъдат разрешавани от компетентните български съдилища.

8.5. Недействителността на която и да е от разпоредбите на настоящата политика за поверителност не влече недействителност на останалите разпоредби.

Контакти при въпроси относно личните Ви данни

9.1. (1) При възникнали въпроси във връзка с Вашите лични данни, може да се обърнете към Екологично сдружение „За Земята“.

(2) Контактът с Екологично сдружение „За Земята“ може да бъде осъществен както посредством контактната форма, достъпна в секция „Контакти“ на интернет страницата, така и на имейл адрес: info@kresna.org.

9.2. При въпроси, свързани с опазването на Вашите лични данни, Вие можете да се обръщате и към надзорния орган по защита на личните данни в Република България – Комисията за защита на личните данни:
Адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
тел.: 02/ 915 35 18
уебсайт: www.cpdp.bg