Флора в Кресненския пролом

На територията на Кресненското дефиле се намират редица редки и ендемични растителни видове дървета, храсти и тревисти растения.

Juniperus excelsa, снимка: Анна Гаврилова

Може би най-емблематичния и характерен дървесен вид е дървовидната хвойна (Juniperus excelsa). Резерват „ТИСАТА” е обявен за опазване на единственото и най-голямо в България компактно находище на дървовидна хвойна (Juniperus excelsa). Дървовидната хвойна представлява вечнозелено дърво или храст, типичен средиземноморски елемент от нашата флора, обитаващ сухи и скалисти склонове. Видът е включен в новия червен списък на България с категорията „уязвим” и е защитен е от закона за биологичното разнообразие.

Друг характерен елемент от флората на Кресненския пролом е пърнарът (Quercus coccifera). Това е единственият у нас вечно зелен дъб, типичен средиземноморски вид. Той е преглациален реликт, съществувал е още от преди ледниковия период. У нас като диворастящ вид се среща само в този най-топъл район на България по долината на река Струма.

Освен пърнар, тук се срещат още космат дъб (Quercus pubescens), келяв габър (Carpinus orientalis), горун (Quercus petraea), мъждрян (Fraxinus ornus), черен бор (Pinus niger) и др. Подлесът на горите е от вечнозелени храсти – драка (Paliurus spina-christi), червена хвойна (Juniperus oxycedrus) и др.

Червена хвойна (Juniperus oxycedrus)
Червена хвойна (Juniperus oxycedrus)

Тревната растителност е съставена от около 460 вида. Тук се срещат и други защитени или включени в червената книга растителни видове като:

  • дилянова мишовка (Minuartia diljanae), многогодишно тревисто растение от сем. Карамфилови, което се среща само по Струмската долина по каменисти и скални места;
  • средиземноморски шпорец (Delphinium balcanicum), срещащ се по сухи, тревисти места в равнините и пояса на ксеротермните дъбови гори, сред храстови съобщества от субсредиземноморски тип, с участието на дървовидна хвойна, червена хвойна, драка и др.;
  • ресничест дебелец (Sempervivum ciliosum) – видът е защитен от ЗБР, балкански ендемит;
  • френска жълтица;
  • планинско подрумиче (Аnthemis orbelica) – рядък вид, български ендемит;
  • южно подрумиче (Anthemis auriculata), застрашен вид вкл. в Червената книга на България;
  • вълнест миризлив бурен (Sideritis lanata) застрашен вид вкл. в Червената книга на България. Част от находищата на вида попадат на територията на резерват „Тисата“ край гр. Кресна и в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.
с. Горна Брезница – чинар (Platanus orientalis)
с. Горна Брезница – чинар (Platanus orientalis)

„ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ЧИНАР” (с. Горна Брезница, община Кресна) – Обявена през 1974 година за опазване на естествено находище на чинари с възраст над 300 години в землището на село с. Горна Брезница, община Кресна. Площта на защитената територия е 0,7 ха.

Източници:
www.bgflora.net
Червена книга на Република България Електронно издание