Допълнено актуализирано задание за обхват и съдържание на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за подобряване на трасето на Лот 3.2 на АМ „Струма”

Източник: агенция „Пътна инфраструктура“, януари 2016

Настоящото актуализирано Задание за обхват и съдържание на ОВОС е изготвено в съответствие с чл. 10, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 12/2016 г.), на основание чл. 95, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ бр. 91/2002, посл. изм. и доп. ДВ бр. 101/2015 г.) и във връзка с писмо на МОСВ, изх. № ОВОС-85/13.05.2015 г. (Приложение № 1). Актуализираното Задание се отнася за инвестиционното предложение за подобряване на трасето на Лот 3.2 на АМ „Струма”, възложител на което е агенция „Пътна инфраструктура”.

Задание за обхват и съдържание на ОВОС на Лот 3.2 на АМ „Струма“.

Подобни статии